From 1 - 7 / 7
 • Categories    

  Binnen een restrictiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Een restrictiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een restrictiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen. De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De service behorend bij deze metadata haalt dagelijks bij de bronhouders de aangeleverde gebieden op. Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de landelijke service. Link naar de handleiding: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

 • Categories  

  De geomorfologische kaart bevat informatie over hoogteverschillen, ontstaan en ouderdom van vormen in het landschap. Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het beschrijven en verklaren van de vormen aan het aardoppervlak. De geomorfologische kaart maakt de patronen zichtbaar die het verhaal van het ontstaan van het landschap (de genese) vertelt. Een voormalige kreek krijgt meer betekenis, als de laag gelegen poelgebieden, de hoger gelegen kreekinversieruggen en door de mens vergraven veengebieden (moernering) daartussen in beeld zijn gebracht. Dat beeld maakt het mogelijk te laten zien waar vroeger de getijdekreken stroomden en welke reliëfelementen daarvan nog getuige zijn in het landschap. De geomorfologische kaart wordt met twee verschillende legenda's gepresenteerd. Een korte, gecomprimeerde legenda specifiek voor Zeeland, met bijvoorbeeld Hoge Duinen als legenda-eenheid. De tweede kaart bevat de uitgebreide legenda, met veel meer detailinformatie over de elementen (hoge of lage vormen, stijlte van het reliëf, de vormbepalende factoren en de ouderdom van de vorm).

 • Categories  

  De grondwaterspiegel in de bodem fluctueert. Door schommelingen van de grondwaterspiegel gedurende meerdere jaren op een bepaalde plaats te meten, kan de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) worden bepaald. Samen bepalen deze waarden de zogenaamde grondwatertrap (GT), een maat voor de diepte en de schommeling van de grondwaterspiegel. Daarmee is de grondwatertrap dan ook een maat voor de vochttoestand van bodem. Op de grondwatertrappen kaart zijn deze kenmerken in klassen weergegeven. De grondwatertrappen kaart bestaat uit een set van 3 kaarten: ; De kaart met de grondwatertrappen (GT) ; De kaart met de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) ; De kaart met de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)

 • Categories    

  In een verbodsgebied als gevolg van drinkwaterwinning is de toepassing van bodemenergie in principe niet toegestaan. Afhankelijk van het beleid van een provincie, kan een open systeem en/of gesloten systeem niet toegestaan zijn. Deze kaart geeft weer waar een dergelijk verbod geldt en voor welke type bodemenergie. Indien een verbodsgebied voor drinkwaterwinning binnen 250 meter van uw projectlocatie aanwezig is, graag contact opnemen met het bevoegd gezag van de provincie of een adviseur om de mogelijkheden voor toepassing van WKO te bespreken.

 • Categories    

  Voor verzuring gevoelige gebieden binnen de EHS. Binnen deze gebieden en een zone van 250 meter daar omheen gelden beperkingen voor de vestiging en uitbreiding van (intensieve) veehouderij.

 • Categories  

  De grondwaterspiegel in de bodem fluctueert. Door schommelingen van de grondwaterspiegel gedurende meerdere jaren op een bepaalde plaats te meten, kan de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) en de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) worden bepaald. Samen bepalen deze waarden de zogenaamde grondwatertrap (GT), een maat voor de diepte en de schommeling van de grondwaterspiegel. Daarmee is de grondwatertrap dan ook een maat voor de vochttoestand van bodem. Op de grondwatertrappen kaart zijn deze kenmerken in klassen weergegeven. De grondwatertrappen kaart bestaat uit een set van 3 kaarten: ; De kaart met de grondwatertrappen (GT) ; De kaart met de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) ; De kaart met de gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG)

 • Categories  

  Geluidzone 47 BKL en de 57 BKL rond Luchtvaartterrein Midden-Zeeland, NLR -berekeningsnr:020905_160000