From 1 - 10 / 358
 • Categories  

  Kabels en leidingen tbv Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)

 • Categories  

  Grenzen bebouwdekom op basis van woonbebouwing

 • Categories    

  Begin 2019 is de gestandaardiseerde rekenmethodiek voor hittestress vastgesteld. Deze kaart is volgens de standaard opgesteld. De hittestresskaart laat een gevoelstemperatuur, de Physiological Equivalent Temperature (PET) zien in de buitenruimte. Voor de juiste interpretatie van de kaart is het ook van belang dat bekend is welke omgevingstemperatuur als uitgangspunt is genomen. Hiervoor zijn de gegevens van het KNMI station Vlissingen op 1 juli 2015 tussen 12.00 en 18.00 gebruik. De gemiddelde temperatuur over die periode is 28,3 graden celcius. Bij het maken van deze kaart is gebruik gemaakt van de onderstaande bronbestanden: - Schaduw - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 met zonnestand op 1 juli 2015 - Sky view Factor - KNMI 2013 afgeleid uit de AHN2 - Windreductie - door Nelen en Schuurmans berekend volgens het hittestress recept - Windsnelheid - gemeten op KNMI-station 1 juli 2015 - NDVI - Luchtfoto 2018 - Bowen verhouding - Landgebruikskaart 2018 (0.4 is vegetatie, 3 is verhard oppervlak) - Bomen - afgeleid uit de AHN2. - Straling - KNMI station - meteogegevens KNMI station Vlissingen 1 juli 2015

 • Categories    

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2014, bedoeld voor subsidiejaar 2015.

 • Categories  

  locaties van onderzochte of te onderzoeken bodemverontreining. Inclusief gesaneerde locaties en locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er géén sprake is van verontreiniging (punten)

 • Categories    

  Binnen een restrictiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Een restrictiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een restrictiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen. De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De service behorend bij deze metadata haalt dagelijks bij de bronhouders de aangeleverde gebieden op. Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de landelijke service. Link naar de handleiding: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

 • Categories  

  Voortgangsrapportage Natuur 2019 over de verwerving van 1-1-2011 t/m 31-12-2018. Gebied Verwerving is onderdeel van het productmodel natuurontwikkeling, zoals dit volgt uit het informatiemodel Natuur (IMNa). Dit productmodel bestaat uit 3 klassen ‘Gebied Verwerving’, ‘Gebied Inrichting’ en ‘Gebied Beheer’. De informatie in deze klassen wordt gebruikt voor de voortgangsrapportages die de voortgang van de natuurrealisatie in Nederland beschrijft. Gebied verwerving bevat percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur.

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de Walcherse gemeenten voor wat betreft de bekende archeologische vindplaatsen.

 • Categories  

  (voet)pad door het agrarisch gebied dat naar de kerk voert.

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Hulst voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.