From 1 - 10 / 130
 • Categories    

  Nog aanwezige geschenkwoningen (houten) welke geschonken zijn na watersnoodramp 1953 door diverse landen

 • Categories    

  WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. consequenties voor de kaarten in het FRS en het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis van postcodes. Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan WBE’s. Ook worden de nieuwe geactualiseerde WBE-grenzen verstrekt aan de provincies ten behoeve van het opstellen van het faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd.

 • Categories  

  Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

 • Categories  

  Scholen met een Zeeuws Verkeersveiligheid label in Zeeland

 • In april 2010 is de nieuwe nota Natte ecologische verbindingszones Zeeland door GS vastgesteld. Deze vervangt de oude nota uit 1996.Natte ecologische verbindingszones zijn lijnvormige ecologische zones die gekoppeld zijn aan wateren die in beheer zijn bij het waterschap. De lijnvormige zones hebben als doel om bestaande of nieuwe natuurgebieden te koppelen zodat allerlei planten-en diersoorten zich kunnen verspreiden. Er zijn twee typen. De natte ecologische verbindingszones van 15m breed en de Robuuste natte ecologische verbindingszones of natte as corridors van 20 m breed.

 • Categories  

  Geluidregime 40 dBa Provinciale Milieu Verordening (PMV)

 • Categories    

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen weergegeven voor grond die buiten de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is. De PFAS-normen in deze kaart gelden voor elke diepte.

 • Categories    

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen voor de bodemlaag 1 tot 2 m-mv weergegeven voor grond die binnen de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is.

 • Categories    

  In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden en Grijze zeehonden

 • Categories  

  In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft de provincie in nauwe samenwerking met het waterschap en in overleg met de stakeholders deze 1e versie van de verkenningenkaart voor regionale watergebruikers uitgewerkt. De kaart bestaat uit drie delen. - De huidige situatie qua zoetwaterbeschikbaarheid. - Een beeld van lopende verkenningen gericht op aanvullende mogelijkheden. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden deze verkenningen verder uitgewerkt. - Een overzicht van de projecten in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Deze kaart is een 'levend' instrument: Zodra meer informatie bekend is, wordt de kaart hiermee bijgewerkt. De kaart is een bundeling van beschikbare informatie, maar vervangt niet de officiële kaarten die bij de provinciale verordening of waterschapskeur horen.