From 1 - 10 / 150
 • Categories  

  In april 2010 is de nieuwe nota Natte ecologische verbindingszones Zeeland door GS vastgesteld. Deze vervangt de oude nota uit 1996.Natte ecologische verbindingszones zijn lijnvormige ecologische zones die gekoppeld zijn aan wateren die in beheer zijn bij het waterschap. De lijnvormige zones hebben als doel om bestaande of nieuwe natuurgebieden te koppelen zodat allerlei planten-en diersoorten zich kunnen verspreiden. Er zijn twee typen. De natte ecologische verbindingszones van 15m breed en de Robuuste natte ecologische verbindingszones of natte as corridors van 20 m breed.

 • Categories  

  Kaart met locaties waar op basis van historische informatie (gebeurtenissen) mogelijk munitie in de bodem aanwezig is. De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn gebaseerd op literatuur, gemeente-archieven, raadpleging experts, stafkaarten, meldingen van burgers (geïnteresseerden, en ouderen die de oorlog hebben meegemaakt) en enkele andere (archief)bronnen. WOI is niet in beschouwing genomen. Een uitgebreide toelichting op het onderzoek, de aanpak en de resultaten is beschreven in het rapport "Conventionele Explosieven in Zeeland" (kenmerk 2010607, december 2010).

 • Categories  

  Gedigitaliseerde percelen van het Kadaster uit minuutplans 1832

 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

 • Categories    

  Deze kaart bevat alle kernen van hoge archeologische waarde uit de AMK die op de Kadastrale Kaart 1830 voorkomen. Sommige begrenzingen zijn aangepast aan de archeologische kernen uit de gemeentelijke beleidsadvieskaarten.

 • Categories    

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in Zeeland weergegeven. Voor de regio De Bevelanden en Tholen zijn op deze kaart alleen de toepassingsnormen voor de bodemlaag 0 tot 1 m-mv weergegeven voor grond die binnen de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is.

 • Categories  

  Op deze kaart zijn de PFAS-normen voor toepassing van grond in de regio De Bevelanden en Tholen voor de bodemlaag 1 tot 2 m-mv weergegeven voor grond die binnen de regio De Bevelanden en Tholen afkomstig is.

 • Categories  

  Het natuurpakket Westerschelde wordt door de Provincie Zeeland in opdracht van het Rijk uitgevoerd. De realisatie van ten minste 600 ha Estuariene natuur komt voort uit de afspraken in het kader van de OS2010. Afspraken over uitvoering zijn vastgelegd in het Convenant tussen rijk en Provincie Zeeland.

 • Categories  

  De Zeeuwse Bosvisie: zoekgebieden kaart. Deze kaart bevat 12 geïdentificeerde ‘zoekgebieden’ die kansen bieden voor de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen. Voor elk van die gebieden geldt nadrukkelijk dat nader ontwerpend onderzoek naar locatie, schaal, functie en samenstelling noodzakelijk is. De kaart is onderdeel van 'de Zeeuwse Bosvisie de ontwikkeling van bos en houtige landschapselementen in Zeeland', 10 november 2020

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Manteling van Walcheren 2013