From 1 - 10 / 162
 • Categories  

  De Staats-Spaanse Linies zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794). Het stelsel van verdedigingswerken strekte zich aan beide zijden van de landsgrens uit van Knokke-Heist in het westen tot en met Antwerpen in oosten. De Linies hebben niet alleen een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de landsgrenzen tussen Nederland en België, maar ook in de verdere geschiedenis van de twee landen. Een groot deel van deze linies en vestingen is in het landschap terug te vinden. Deze kaart laat zien waar de forten, linies en vestingsteden liggen of hebben gelegen. Op deze kaart zijn ook de locaties van de Fortengordels rond Antwerpen en de Zuiderwaterlinie zichtbaar.

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Kop van Schouwen 2010

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Yerseke en Kapelse Moer 2010

 • Categories  

  In april 2010 is de nieuwe nota Natte ecologische verbindingszones Zeeland door GS vastgesteld. Deze vervangt de oude nota uit 1996.Natte ecologische verbindingszones zijn lijnvormige ecologische zones die gekoppeld zijn aan wateren die in beheer zijn bij het waterschap. De lijnvormige zones hebben als doel om bestaande of nieuwe natuurgebieden te koppelen zodat allerlei planten-en diersoorten zich kunnen verspreiden. Er zijn twee typen. De natte ecologische verbindingszones van 15m breed en de Robuuste natte ecologische verbindingszones of natte as corridors van 20 m breed.

 • Categories  

  Omgevingslawaai provinciale wegen Lden-kaart 2022.

 • Categories    

  De voormalige stortplaatsen waarvan de countouren niet bekend zijn.

 • Categories  

  Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

 • Categories  

  Monitoring Broedvogels: boerenlandvogelmeetnet 2010 t/m 2021 Jaarlijkse telling van broedvogels in het landelijk gebied. Conform BMP methode van Sovon.

 • Categories    

  Het natuurpakket Westerschelde wordt door de Provincie Zeeland in opdracht van het Rijk uitgevoerd. De realisatie van ten minste 600 ha Estuariene natuur komt voort uit de afspraken in het kader van de OS2010. Afspraken over uitvoering zijn vastgelegd in het Convenant tussen rijk en Provincie Zeeland.

 • Categories    

  Nog aanwezige geschenkwoningen (houten) welke geschonken zijn na watersnoodramp 1953 door diverse landen