From 1 - 10 / 163
 • Categories  

  Ontwerpplan van het hydrologische meetnet natuur in Zeeland. Het ontwerp bestaat uit reeds bestaande peilbuizen, maar ook uit nog te realiseren buizen.

 • Categories  

  Geluidregime 40 dBa Provinciale Milieu Verordening (PMV)

 • Categories    

  Begrenzing van de ontwerp leefgebieden droge dooradering, natte dooradering, open akker en open grasland bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2014, bedoeld voor subsidiejaar 2015.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2019, bedoeld voor subsidiejaar 2020.

 • Categories  

  Natura 2000-gebieden per 11 september 2008 (Habitatrichtlijnengenbieden, vogelrichtlijngebieden, nbwet gebieden). De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Deze Natura 2000-gebieden wijst Nederland op dit moment aan. In 2007 hebben de ontwerpbesluiten van de eerste 111 Natura 2000-gebieden (tranche 1) en de ontwerpbesluiten van de 7 Natura 2000-gebieden in het waddengebied (tranche 2) ter inzage gelegen. Tussen 11 september tot en met 22 okt 2008 liggen de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de volgende 29 gebieden ter inzage (tranche 3). Dit bestand geeft de grenzen van de tranche 1, 2 en 3 gebieden aan op de peildatum 11 september 2008. Voor de overige 15 gebieden, tranche 4, bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om vogelrichtlijngebieden gaat. De minister heeft op 19 februari 2008 de eerste drie gebieden definitief aangewezen: Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta. Voor deze gebieden is de buitengrens op basis van de kadastergrens opgenomen. Doel van vervaardiging: Het bestand is bedoeld voor beleidsvorming, monitoring, evaluatie en verantwoording door de Directie Natuur, gebruik door andere bij natuurbeleid betrokken organisaties en particulieren.

 • Categories    

  Integrale milieubeschermings- gebieden en stimuleringsgebieden volgens KEREND-TIJ II of milieuverkenningen

 • Categories  

  Compensatie natuurprojecten Westerschelde

 • Categories  

  Het Collectief agrarisch beheergebied in Zeeland op basis van het oude stelsel. Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland.

 • Categories  

  Subsidiekaart SKNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html