From 1 - 10 / 178
 • Categories  

  Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp 2024 vastgesteld op 14 maart 2023

 • Categories  

  Subsidiekaart SVNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2024, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2023, 346409 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-11325.html

 • Categories  

  In april 2010 is de nieuwe nota Natte ecologische verbindingszones Zeeland door GS vastgesteld. Deze vervangt de oude nota uit 1996.Natte ecologische verbindingszones zijn lijnvormige ecologische zones die gekoppeld zijn aan wateren die in beheer zijn bij het waterschap. De lijnvormige zones hebben als doel om bestaande of nieuwe natuurgebieden te koppelen zodat allerlei planten-en diersoorten zich kunnen verspreiden. Er zijn twee typen. De natte ecologische verbindingszones van 15m breed en de Robuuste natte ecologische verbindingszones of natte as corridors van 20 m breed.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig is vanaf vaststelling op 5 juli 2022, bedoeld voor subsidiejaar 2023.

 • Categories  

  Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp 2023

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2019, bedoeld voor subsidiejaar 2020.

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2017, bedoeld voor subsidiejaar 2018.

 • Categories    

  ZoekGebiedKlimaat 2023 vastgesteld op 5 juli 2022

 • Categories  

  Begrenzing van de grondwaterlichamen in het Scheldestroomgebied. Deze zijn onderdeel van het door het Informatiehuis Water samengestelde landelijke bestand.

 • Categories  

  Externe risico van scheepstransporten op de Westerschelde. De gehele westerschelde vanaf Wielingen en het Oostgat tot aan de Berendrecht / Zandvliet sluizen.