From 1 - 10 / 171
 • Categories  

  ZoekGebiedKlimaat Ontwerp 2024 vastgesteld op 14 maart 2023

 • Categories  

  Subsidiekaart SKNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html

 • Categories  

  Het Collectief agrarisch beheergebied in Zeeland op basis van het oude stelsel. Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland.

 • Categories    

  ZoekGebiedKlimaat 2023 vastgesteld op 5 juli 2022

 • Categories  

  NDFF export Reuzenbalsemien compleet

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2017, bedoeld voor subsidiejaar 2018.

 • Categories  

  2023 SKNL Kaart Natura2000 ten behoeve van uitvoering Programma Natuur Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html

 • Categories  

  Ontwerpplan van het hydrologische meetnet natuur in Zeeland. Het ontwerp bestaat uit reeds bestaande peilbuizen, maar ook uit nog te realiseren buizen.

 • Categories  

  In de Voortgangsrapportages Natuur worden natuurgegevens gepresenteerd. Hiervoor worden brongegevens over verwerving, inrichting en beheer van grond voor natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) door de provincies verzameld en geleverd aan BIJ12 conform het informatiemodel Natuur (IMNa). Het begrensde deel van het provinciale Natuurnetwerk betreft het deel van het nationale natuurnetwerk (NNN) waarover afspraken zijn gemaakt tussen provincie en het Rijk binnen het natuurpact. Stand van zaken t/m 31-12-2018

 • Categories  

  Begrenzing van het agrarisch zoekgebied categorie water bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer. Vastgesteld op 14 maart 2023