From 1 - 10 / 325
 • Categories  

  Belastingheffing van resorten walcheren dubbelle 100 penning

 • Categories  

  waterdeur, -schuif of -klep om twee wateren met elkaar in verbinding te brengen of van elkaar af te sluiten. In de meeste gevallen gaat het om afwaterings- of suatiesluizen, daarnaast om schutsluizen voor de scheepvaart.

 • Categories  

  Dit bestand bevat de drie dimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. De 3D-bestanden die FRESHEM heeft opgeleverd, kunnen gevisualiseerd worden in iMOD. Dit is een open source door Deltares ontwikkelde grafische user-interface die o.a. het interactief geo-modelleren van de ondergrond faciliteert. Met iMOD kunnen eenvoudig kaarten, dwarsprofielen en 3D beelden gemaakt worden van de FRESHEM resultaten. De executables van iMOD kunnen gratis worden opgevraagd via de website: http://oss.deltares.nl/web/iMOD/get-started De handleiding van iMOD kan hier gevonden worden: http://oss.deltares.nl/web/iMOD/user-manual Het maken van dwarsprofielen wordt toegelicht in paragraaf 7.1 en het maken van 3D figuren in paragraaf 7.3.

 • Categories  

  waterloop die zijn ontstaan dankt aan erosie door getijdestromen. Na indijking kunnen kreken in het afwateringssysteem zijn opgenomen.

 • Categories  

  Belastingheffing van resorten walcheren dubbelle 100 penning

 • Categories  

  Archeologische kaart voor omgeveingsplan provincie Zeeland 2018-2022

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Sluis voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.

 • Categories  

  De data zijn verzameld in het kader van het project Cultuurhistorie aan de Oosterscheldedijken (CZO)

 • Categories  

  onder water te zetten gebied, behorend bij een militaire verdedigingslinie en bedoeld om de vijand letterlijk op afstand te houden.

 • Categories  

  Een klein gedeelte van Zeeland wordt in beslag genomen door de kustzone: het gebied van de duinen en hun onmiddellijke omgeving. De kustzone bestaat uit het strand, de zeereep, de (Jonge) duinen en de binnenduinrand (‘manteling’ of ‘zoom’). Op Schouwen-Duiveland is dit een breed gebied, op Walcheren en in Zeeuwsch-Vlaanderen slechts een smalle strook. Na de laatste IJstijd (Weichselien, 73.000 – 10.000 jaar geleden) begon onder invloed van een warmer en vochtiger klimaat de zeespiegel te stijgen. Op een gegeven moment ontstond langs de Nederlandse kust een reeks parallelle strandwallen die zich steeds verder uitbreidden. Door verstuivingen ontstonden hierop lage duinen, de Oude Duinen. In de Romeinse Tijd sloeg de uitbouw van de West-Nederlandse kust om in een afname (die tot op heden voortduurt, zij het vertraagd door de kustverdediging). De strandwallen waren al vroeg bewoond. Op Schouwen-Duiveland zijn archeologische vondsten uit het Neolithicum (4.300 tot 2.000 jaar v. Chr.) gedaan. Ook in de Bronstijd en de IJzertijd vond bewoning plaats, evenals in de Romeinse Tijd. Aan het einde daarvan raakte met name de kuststrook dicht bevolkt. In de 3e eeuw nam de bevolking sterk af, maar hernieuwde groei volgde in de Vroege Middeleeuwen. In het begin van de Late Middeleeuwen (1000-1200) werden over de Oude Duinen en ten westen daarvan de Jonge Duinen gevormd. Deze zijn waarschijnlijk voor een deel ontstaan onder invloed van de mens. Verschillende factoren waren in het spel. Klimaatsverandering, overbeweiding en ontbossing leidden tot het vrijkomen van zand dat vervolgens ging stuiven en nieuwe duinen begon te vormen. In het overgangsgebied van de duinen naar de polder komen in Schouwen-Duiveland en Walcheren vroongronden voor: glooiende duingraslanden, waar het zand over het achterliggend kleigebied is gestoven. Vaak werden deze gebieden gebruikt als gemeenschappelijke weidegronden. Een andere typische vorm van ontginning van de duinen was de aanleg van elzenmeten, zoals dit in de binnenduinrand van Schouwen werd gedaan. In de natte terreingedeelten werden percelen van 2 tot 3 ha van greppels voorzien en beplant met elzen. Het hakhout werd gebruikt als brandhout. Om de elzenmeet heen lag vaak een houtwal of sloot. Vanaf de 19e eeuw werd het duingebied een steeds interessanter woon- en recreatiegebied. Naast de al bestaande landgoederen ontwikkelden zich villadorpen en grote badplaatsen, volledig gericht op het toerisme, zoals Renesse en Cadzand-Bad. Eveneens een van oorsprong 19e -eeuwse ontwikkeling is de stichting van duinwaterleidingbedrijven.