From 1 - 10 / 442
 • Categories  

  In de Voortgangsrapportages Natuur worden natuurgegevens gepresenteerd. Hiervoor worden brongegevens over verwerving, inrichting en beheer van grond voor natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) door de provincies verzameld en geleverd aan BIJ12 conform het informatiemodel Natuur (IMNa). Het begrensde deel van het provinciale Natuurnetwerk betreft het deel van het nationale natuurnetwerk (NNN) waarover afspraken zijn gemaakt tussen provincie en het Rijk binnen het natuurpact. Stand van zaken t/m 31-12-2018

 • Categories  

  Begrenzing van de leefgebieden droge dooradering, natte dooradering, open akker en open grasland bedoeld voor subsidieverlening agrarisch natuurbeheer.

 • Categories  

  Historische rasterkaart van Tholen uit 1560

 • Categories  

  Compensatie natuurprojecten Westerschelde

 • Categories  

  Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp 2024 vastgesteld op 14 maart 2023

 • Categories  

  Historische rasterkaart van Noord-Beveland & Wolphaartsdijk uit 1751

 • Categories  

  Locatie van de rioleringsknooppunten en -leidingen in de gemeente Terneuzen.

 • Categories    

  WBE-gebiedswijzigingen worden bijgehouden in het FRS (Fauna Registratie Systeem). Hierdoor bestaat er maar één landelijk digitaal bestand. WBE-grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. consequenties voor de kaarten in het FRS en het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis van postcodes. Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan WBE’s. Ook worden de nieuwe geactualiseerde WBE-grenzen verstrekt aan de provincies ten behoeve van het opstellen van het faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd.

 • Categories  

  Locatie van de rioleringsknooppunten en -leidingen in de gemeente Sluis.

 • Categories  

  Verkeerstellingen uit 2020, 2021 en 2022 (auto, fiets, landbouw)