From 1 - 10 / 353
 • Categories    

  Hectometrering provinciale wegen. Ter verduidelijking van de kaart op Geoweb, geeft de hectometrering weer.

 • Categories    

  Gegevens uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP). Beschrijving van de kenmerken van waardevolle bouwwerken en andere onroerende objecten uit de periode 1850-1945 in de Provincie Zeeland.

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Manteling van Walcheren 2017

 • Categories  

  Projecten die vanuit de Provinciale Impuls Wonen subsidie hebben ontvangen. Het zijn projecten waarbij sloop, sloop en nieuwbouw of samenvoeging van woningen heeft plaatsgevonden.

 • Categories  

  Vaarweglegger taludbekleding (kanaal door Walcheren)

 • Binnen een restrictiegebied zijn alle gesloten systemen vergunningplichtig, ook de kleine systemen (<70 kW). Een restrictiegebied wordt aangewezen indien het wenselijk is dat er voor dat gebied aanvullend beleid wordt opgesteld ter voorkoming van negatieve interferentie tussen bodemenergiesystemen, of anderszins ter bevordering van het doelmatig gebruik van bodemenergie. Een restrictiegebied wordt bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij provinciale) verordening aangewezen. De bronhouders van deze data zijn de provincies en de gemeenten. De service behorend bij deze metadata haalt dagelijks bij de bronhouders de aangeleverde gebieden op. Gemeenten kunnen met behulp van de handleiding lezen hoe zij hun interferentiegebieden kunnen toevoegen aan de landelijke service. Link naar de handleiding: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemenergie/publiceren/

 • Categories    

  Begrenzing provinciale wegen o.b.v. percelen

 • Categories  

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2017, bedoeld voor subsidiejaar 2018.

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Kop van Schouwen 2020

 • Categories  

  Kabels en leidingen tbv Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)