From 1 - 10 / 21
 • Categories  

  Natte dooradering percelenkaart

 • Categories  

  De geschiktheidskaart akkerbouw is gemaakt door Alterra Wageningen. De geschiktheid van percelen voor akkerbouw wordt bepaald door een combinatie van bodemeigenschappen en grondwaterstanden. Belangrijke bodemeigenschappen zijn de bewerkbaarheid, berijdbaarheid, chemische bodemvruchtbaarheid, bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen. Bij te hoge grondwaterstanden in het voorjaar is de bodem te nat om voorjaarswerkzaamheden, zoals bemesten, zaai klaar maken en inzaaien, te verrichten. Te natte omstandigheden vertragen de voorjaarsgroei van het gewas. In het najaar kunnen hoge grondwaterstanden het oogsten van akkerbouwgewassen bemoeilijken. In perioden met weinig neerslag moet de vochtvoorraad in de bodem voldoende te zijn om de plant van voldoende vocht te voorzien. Bij een tekort treedt er groeivertraging op. De geschiktheidskaart is met name gebaseerd op verlaagde opbrengsten als gevolge van vochttekort en wateroverlast.

 • Categories  

  De geschiktheidskaart grasland is gemaakt door Alterra Wageningen. De geschiktheid van percelen voor landgebruik wordt bepaald door een combinatie van bodemeigenschappen en grondwaterstanden. Belangrijke bodemeigenschappen zijn de bewerkbaarheid, berijdbaarheid, chemische bodemvruchtbaarheid, bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen. Bij te hoge grondwaterstanden in het voorjaar is de bodem te nat om voorjaarswerkzaamheden, zoals bemesten, zaai klaar maken en inzaaien, te verrichten. Te natte omstandigheden vertragen de voorjaarsgroei van het gewas en bij grasland treden vertrappingsverliezen op. In het najaar kunnen hoge grondwaterstanden het oogsten van gewassen bemoeilijken. In perioden met weinig neerslag moet de vochtvoorraad in de bodem voldoende te zijn om de plant van voldoende vocht te voorzien. Bij een tekort treedt er groeivertraging op. De geschiktheidskaart is met name gebaseerd op verlaagde opbrengsten als gevolge van vochttekort en wateroverlast.

 • Categories  

  Met het KLZ ontstaat inzicht in het netwerk voor het doorgaande (land)bouwverkeer en daarmee ook waar knelpunten in dat netwerk zitten. Niet alle wegen voldoen immers aan de eisen die aan het kwaliteitsnetwerk worden gesteld. Denk aan drukke 80 km/u-wegen waar (land)bouwverkeer gebruik maakt van de hoofdrijbaan, smalle plattelandswegen (60 km/u) waar (land)bouwverkeer en fietsers niet gescheiden zijn en routes door de bebouwde kom, waar het (land)bouwverkeer niet altijd genoeg ruimte heeft en niet altijd gescheiden is van het fietsverkeer en voetgangers.

 • Voor verzuring gevoelige gebieden binnen de EHS. Binnen deze gebieden en een zone van 250 meter daar omheen gelden beperkingen voor de vestiging en uitbreiding van (intensieve) veehouderij. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_wavntrgbdkwbzonvlk).

 • Categories  

  Natuurgebieden op basis van de NB-wet, uitgebreid met bevissing voor de beroepsvisserij in het Krammer- Volkerak en het Zoommeer.

 • Categories  

  De kaart met het organische stofgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Organische stof in de bodem is grotendeels afkomstig van planten en plantenwortels en voor een klein deel van dierlijke organismen. Organische stof in de bodem is belangrijk voor de binding van voedingstoffen en bodemvocht, de structuurvorming, bodemorganismen, bodemvruchtbaarheid en bewortelbaarheid van het bodemprofiel. Doel van vervaardiging: Kaart van Alterra Wageningen om te helpen bij keuze van landgebruik

 • Categories  

  De kaart met de zuurgraad in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. De zuurgraad of pH is bodemkenmerk, dat vooral wordt bepaald door het moedermateriaal, de bodemvormende processen in het verleden en het grondgebruik. De pH is van invloed op de chemische bodemvruchtbaarheid en op de bewortelbaarheid van het bodemprofiel. De pH in de toplaag van zandgronden zal onder natuurlijke omstandigheden geleidelijk dalen. In agrarische gebieden wordt dit tegengegaan door bemesting met kalk.

 • Categories  

  De kaart met kalkgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Kalk komt in de bodem voor doordat tijdens de afzetting ook schelpen en schelpdieren zijn achtergebleven. Kalk komt daarom vooral voor afzettingen door de zee en rivieren. Het kalkgehalte is van invloed op de zuurgraad, bodemchemische processen, de bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem

 • Categories  

  Autosloop bedrijven