From 1 - 8 / 8
 • Categories  

  Natte dooradering percelenkaart

 • Categories    

  Begrenzing van de akkervogelgebieden, waarbinnen individuele overeenkomsten faunabeheer kunnen worden afgesloten; het overige agrarische gebied van de provincie is zoekgebied projecten faunarandenbeheer

 • Categories  

  Begrenzing buitengebied tbv de toepassing van het instrument verevening

 • Categories  

  De bodemgeschiktheidskaart voor bodemenergie geeft de technische geschiktheid voor bodemenergiesystemen weer voor zowel open (koude-/warmteopslag) als gesloten (bodemwarmtewisselaars) systemen. De geschiktheidskaarten geven aan voor bodemenergiesystemen of er: (1) in bodemtechnisch opzicht voldoende 'ruimte' in de bodem aanwezig is (2) of deze ruimte 'bereikbaar' is om warmte en koude in op te slaan en er weer uit te halen. De 'ruimte' wordt bepaald door de dikte van de bodemlagen, terwijl de 'bereikbaarheid' van de bodem bepaald wordt door de porositeit van de bodemlagen (hoe 'grover' het zand, hoe beter de toestroming is). In Zeeland blijkt er aanzienlijke variatie in de geschiktheid van de bodemlagen te zijn: in Schouwen-Duiveland en Tholen is de bodem geschikt tot een diepte van circa 220 m -NAP ten opzichte van een diepte van (slechts) 30 m -NAP in Zeeuws Vlaanderen. In enkele gebieden in Zeeuws Vlaanderen zijn de geschikte bodemlagen nog dunner. Daarnaast geldt hoe noordelijker in Zeeland hoe grofzandiger de bodemlagen zijn. Met name in de zuidelijkere delen van Zeeland is de grondwaterkwaliteit (redoxgrens en verzilting) een belangrijke aandachtspunt voor open systemen. In de geschiktheidskaarten zijn ook de juridische randvoorwaarden in Zeeland verwerkt. Dit betreffen vier gebieden waar de bodem gereserveerd is voor drinkwaterwinning. In deze gebieden is het verboden om - ook ten behoeve van bodemenergiesystemen - in de bodem te graven of te boren. Deze kaart geeft geen informatie over de geschiktheid van de ondergrond in Zeeland voor geothermie / aardwarmte.

 • Categories  

  Oppervlaktewater stroomrichtingen

 • Categories  

  Rijksmonumenten

 • Categories  

  Dit bestand geeft een overzicht van alle monumentale lokaties in Zeeland (Bouwkunst en Stedenbouw 1850 - 1945 )

 • Categories  

  Locaties van alle zichtbare en niet meer zichtbare fortificaties en vestingplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen uit de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot in de 19e eeuw.