From 1 - 10 / 255
 • Categories  

  een opgeworpen aardlichaam, dat het land tegen het (buiten)water moet beschermen.

 • Categories  

  stuk land nabij dijk, waar klei werd afgegraven en uitgekard t.b.v. onderhoud en herstel van een nabijgelegen dijk.

 • Categories  

  bij hoogwater af te sluiten opening in een dijk of een beermuur; gebruikt als doorgang voor weg of spoorlijn. Afsluiting meestal d.m.v. planken of schotbalken.

 • Categories  

  Polders ontstaan 1422 - 1532 (1530, 1532, twee grote stormvloeden waarbij grote delen van Zeeland verdwenen),

 • Categories  

  In april 2010 is de nieuwe nota Natte ecologische verbindingszones Zeeland door GS vastgesteld. Deze vervangt de oude nota uit 1996.Natte ecologische verbindingszones zijn lijnvormige ecologische zones die gekoppeld zijn aan wateren die in beheer zijn bij het waterschap. De lijnvormige zones hebben als doel om bestaande of nieuwe natuurgebieden te koppelen zodat allerlei planten-en diersoorten zich kunnen verspreiden. Er zijn twee typen. De natte ecologische verbindingszones van 15m breed en de Robuuste natte ecologische verbindingszones of natte as corridors van 20 m breed.

 • In Zeeuws-Vlaanderen ligt tussen Retranchement in het westen en Nieuw-Namen in het oosten, een uitgestrekt, cultuurhistorisch zeer interessant gebied: het Nederlandse deel van de Staats-Spaanse Linies. Het gaat hier om de hoofdzakelijk 16e en 17e eeuwse restanten van oorlogvoering toen water als defensief middel werd ingezet. De Staats-Spaanse Linies vormt een uniek liniestelsel binnen Nederland en Vlaanderen, met name omdat (in ieder geval in Nederland) geen schaalvergroting heeft plaatsgevonden in de 19e eeuw en evenmin sprake is van één samenhangende linie. Het gaat om een samenstel van linies, afwisselend aangelegd door Spaanse of Staatse troepen. Hoewel deze linies onafhankelijk van elkaar gebruikt werden, zijn ze aan elkaar gerelateerd en in één gebied verenigd. De bij de linies horende, afzonderlijke forten zijn niet op deze kaart weergegeven.

 • Categories  

  rechthoekig bassin tegen buitenzijde van zeedijk, bestemd voor de kweek van oesters.

 • Categories  

  drijvend element dat in open water afgezonken kan worden om afsluitingen, kades e.d. te creëren.

 • Categories  

  een gegraven water, dat van het buitenwater is afgesloten door dijken, dammen of sluizen, en dat dient voor de scheepvaart, en/of afwatering. Enkele kanalen in de duingebieden zijn aangelegd i.v.m. de waterwinning.

 • Categories  

  Belastingheffing van resorten Walcheren dubbele 100 penning