From 1 - 10 / 236
 • Categories  

  Kabels en leidingen tbv Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)

 • Categories    

  Natuur in Zeeland op basis van begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Opgesteld voor het Natuurbeheerplan Zeeland, zoals dit geldig was vanaf vaststelling in september 2014, bedoeld voor subsidiejaar 2015.

 • Categories  

  locaties van onderzochte of te onderzoeken bodemverontreining. Inclusief gesaneerde locaties en locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er géén sprake is van verontreiniging (punten)

 • Categories  

  Voortgangsrapportage Natuur 2019 over de verwerving van 1-1-2011 t/m 31-12-2018. Gebied Verwerving is onderdeel van het productmodel natuurontwikkeling, zoals dit volgt uit het informatiemodel Natuur (IMNa). Dit productmodel bestaat uit 3 klassen ‘Gebied Verwerving’, ‘Gebied Inrichting’ en ‘Gebied Beheer’. De informatie in deze klassen wordt gebruikt voor de voortgangsrapportages die de voortgang van de natuurrealisatie in Nederland beschrijft. Gebied verwerving bevat percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur.

 • Categories  

  Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Hulst voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden.

 • Categories  

  Het ringdorp is één van de oudste dorpstypen en zeer karakteristiek voor Zeeland. De ringdorpen dateren in een aantal gevallen uit de periode voor de systematische bedijkingen en komen voor in de oudlandgebieden van Schouwen-Duiveland, Tholen, Walcheren en Zuid-Beveland en in westelijk Zeeuws-Vlaanderen. De dorpen liggen, net als de meeste oude wegen, op de kreekruggen. De dorpskern bezit een min of meer ronde vorm met de kerk in het midden. Een belangrijk onderdeel van het ringdorp is de kerkring. Deze weg of straat is niet altijd rond, maar heeft soms een rechthoekige, driehoekige of nog een andere vorm. In die gevallen gaat het vaak om een stratenpatroon dat van oorsprong een driesprong of kruising van wegen was. Door een nieuw verbindingsweggetje aan te leggen ontstond dan de ringvorm. Binnen in de ring bevindt zich het vaak hoger gelegen kerkhof met de kerk. Aan de buitenzijde bezit de ring een meestal gesloten bebouwing. De meeste andere dorpswegen komen op de ring uit. Vroeger was vaak een gracht rondom het kerkhof aanwezig, dit is nu echter zeer zeldzaam (alleen nog in Dreischor en Noordgouwe). Een ander karakteristiek element in het centrum is de vaete (drinkput), vooral nog op Zuid-Beveland veel voorkomend. De ringdorpen bestonden aanvankelijk uit agrarische bebouwing. Over het algemeen zijn de boerderijen inmiddels uit de bebouwde kom verdwenen en is de vrijgekomen grond in beslag genomen door niet-agrarische bebouwing. Het ringdorp kan gebouwd zijn op een terp en is qua ruimtelijke structuur te vergelijken met de Friese en Groninger terpdorpen. Een ringdorp bezit oorspronkelijk geen voorstraat, deze werd soms later aangelegd, waardoor een ring-voorstraatdorp ontstond. Eén van de mooiste en bekendste voorbeelden van een ringdorp is Dreischor op Schouwen-Duivenland. Hier staat de kerk centraal waaromheen zich het kerkhof bevindt, begrensd door een gracht. Daar omheen loopt de ringstraat met aanliggende huizen. Buiten de eerste ring loopt nog een tweede ring van straten en huizen. Schouwen-Duiveland: Dreischor, Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Ouwerkerk, Renesse, Serooskerke Walcheren: Ritthem, Aagtekerke, Biggekerke, Gapinge, Grijpskerke, Kleverskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Zoutelande Noord- en Zuid-Beveland: Eversdijk, Kapelle, Kloetinge, Nisse, Oudelande, Oud-Sabbinge, Schore, ’s-Heer-Abtskerke, ’s-Heer-Hendrikskinderen, Sinoutskerke, Waarde. Tholen: Poortvliet, Oud-Vossemeer Zeeuwsch-Vlaanderen: Cadzand, Groede, Sint Kruis

 • Categories  

  Locaties waar op basis van historische informatie (gebeurtenissen) mogelijk munitie in de bodem aanwezig is. De gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, zijn gebaseerd op literatuur, gemeente-archieven, raadpleging experts, stafkaarten, meldingen van burgers (geïnteresseerden, en ouderen die de oorlog hebben meegemaakt) en enkele andere (archief)bronnen. WOI is niet in beschouwing genomen. Een uitgebreide toelichting op het onderzoek, de aanpak en de resultaten is beschreven in het rapport "Conventionele Explosieven in Zeeland" (kenmerk 2010607, december 2010).

 • Categories  

  Geluidregime 48 dBa Provinciale Milieu Verordening (PMV)

 • Categories  

  Voortgangsrapportage Natuur 2019 over de inrichting van 1-1-2011 t/m 31-12-2018. Gebied Inrichting is onderdeel van het productmodel natuurontwikkeling, zoals dit volgt uit het informatiemodel Natuur (IMNa). Dit productmodel bestaat uit 3 klassen ‘Gebied Verwerving’, ‘Gebied Inrichting’ en ‘Gebied Beheer’. De informatie in deze klassen wordt gebruikt voor de voortgangsrapportages die de voortgang van de natuurrealisatie in Nederland beschrijft. Gebied Inrichting bevat percelen waar de inrichtingsmaatregelen voor het oorspronkelijke natuurdoel zijn afgerond of waarvoor er geen inrichtingsmaatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om de inrichting van nieuwe natuur (80.000 ha volgens natuurpact). Afgerond betekend dat alle maatregelen (uit het inrichtingscontract) zijn genomen.

 • Categories  

  Vaarweglegger taludbekleding (kanaal door Walcheren)