From 1 - 10 / 103
 • Categories  

  Begrenzing buitengebied tbv de toepassing van het instrument verevening

 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

 • Categories  

  Natura 2000-gebieden per 11 september 2008 (Habitatrichtlijnengenbieden, vogelrichtlijngebieden, nbwet gebieden). De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Deze Natura 2000-gebieden wijst Nederland op dit moment aan. In 2007 hebben de ontwerpbesluiten van de eerste 111 Natura 2000-gebieden (tranche 1) en de ontwerpbesluiten van de 7 Natura 2000-gebieden in het waddengebied (tranche 2) ter inzage gelegen. Tussen 11 september tot en met 22 okt 2008 liggen de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de volgende 29 gebieden ter inzage (tranche 3). Dit bestand geeft de grenzen van de tranche 1, 2 en 3 gebieden aan op de peildatum 11 september 2008. Voor de overige 15 gebieden, tranche 4, bevat deze dataset de grenzen van 2003 als het om habitatrichtlijngebieden gaat en de grenzen van 2005 als het om vogelrichtlijngebieden gaat. De minister heeft op 19 februari 2008 de eerste drie gebieden definitief aangewezen: Voornes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta. Voor deze gebieden is de buitengrens op basis van de kadastergrens opgenomen. Doel van vervaardiging: Het bestand is bedoeld voor beleidsvorming, monitoring, evaluatie en verantwoording door de Directie Natuur, gebruik door andere bij natuurbeleid betrokken organisaties en particulieren.

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Groote Gat 2010

 • Categories  

  Kartering van habitats Kop van Schouwen 2020

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Manteling van Walcheren 2013

 • Categories  

  Subsidiekaart SKNL Subsidiekaart behorend bij het Openstellingsbesluit Subsidiestelsel Natuur en Landschap 2023, te raadplegen via deze link: Provinciaal blad 2022, 11603 | Overheid.nl > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-11603.html

 • Categories  

  Gebieden waar een toeslag aan de orde kan zijn voor het instandhouden van een natuurbeheertype op een natuurterrein dat alleen varend bereikt kan worden.

 • Categories  

  Na publicatie van Freshem Zeeland in 2017 is een toename waargenomen in het aantal grondwateronttrekkingen in Zeeland. Freshem geeft daarentegen enkel inzicht in de aanwezigheid van zoetwater lenzen, en geen directe informatie over de mate van geschiktheid van grondwateronttrekkingen. Een GIS-analyse waarin Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn gecombineerd is ontwikkeld en resulteert in een geschiktheidstool voor grondwateronttrekkingen. Voor iedere dataset zijn afzonderlijke geschiktheidsfactoren opgesteld. Per 0.5 meter in de ondergrond is voor iedere cel (50x50 meter) de geschiktheidsfactor berekend, door de afzonderlijke factoren te vermenigvuldigen met een gewicht. Voor Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn de gewichten respectievelijk 0.5, 0.4 en 0.1. De som resulteert in de geschiktheidsfactor voor grondwateronttrekking. Het doel van de geschiktheidstool is het ontwikkelen van een tool waarin beschikbaarheid van zoet water wordt gekoppeld aan factoren die van invloed zijn op de onttrekking van dit water. De volgende factoren zijn gebruikt: 1. Freshem Zeeland: De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. GeoTOP: De driedimensionale verdeling van de lithologie met een horizontale resolutie van 100*100 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 3. Infiltratie. Grid met relatieve waarde zoete belvorming, op basis van een afhankelijkheid van afstand uit de kust, maaiveldshoogteligging en dikte van de deklaag

 • Categories    

  In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden en Grijze zeehonden