From 1 - 10 / 11
 • Categories  

  De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie.

 • Categories  

  De aardkundig waardevolle gebiedenkaart is een kaart met de selectie van de meest aardkundig waardevolle gebieden in de provincie Zeeland met een bijbehorende beschrijving van de gebieden. Het is de bedoeling dat het uiteindelijke provinciaal aardkundig beleid in ieder geval op deze gebieden betrekking zal hebben. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geogwd_akwvlk).

 • Categories  

  In te vullen .....

 • Categories  

  Deze kaart bevat 1 lijn, die noord en zuid Zeeland van elkaar scheidt. De grens ligt ter hoogte van de Oosterschelde. Voor zowel geothermie, als voor gaswinning (Schaliegas, ECBM) geldt dat er (globaal) ten noorden van de Oosterschelde potentie in de diepe ondergrond is voor deze technieken. Ten zuiden van deze lijn is de potentie nihil. Dit heeft alles te maken met de geologie (samenstelling en ontstaansgeschiedenis van aanwezige laagpakketten). Potentie wil zeggen dat er in theorie mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van deze technieken, maar dat gaat gepaard met veel onzekerheden. Deze onzekerheden zijn groter dan in andere delen van Nederland. Dit komt omdat er in het verleden vanwege de afwezigheid van olie en gas maar weinig onderzoek is gedaan door de olie- en gasindustrie in Zeeland. Er is dus weinig informatie over de diepe ondergrond beschikbaar. Voor er concrete projecten ontwikkeld kunnen worden, zijn aanvullende en verdiepende studies noodzakelijk.

 • Categories  

  Op basis van de 1:50.000 Bodemkaart van Nederland is een clustering gemaakt van de belangrijkste bodemtypen tbv beleidskaarten. De vlakken zijn omgezet in een 25meter grid om analyses te vereenvoudigen.

 • Categories    

  Integrale milieubeschermings- gebieden en stimuleringsgebieden volgens KEREND-TIJ II of milieuverkenningen

 • Categories  

  De kaart met kalkgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Kalk komt in de bodem voor doordat tijdens de afzetting ook schelpen en schelpdieren zijn achtergebleven. Kalk komt daarom vooral voor afzettingen door de zee en rivieren. Het kalkgehalte is van invloed op de zuurgraad, bodemchemische processen, de bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem

 • Categories  

  De geschiktheidskaart grasland is gemaakt door Alterra Wageningen. De geschiktheid van percelen voor landgebruik wordt bepaald door een combinatie van bodemeigenschappen en grondwaterstanden. Belangrijke bodemeigenschappen zijn de bewerkbaarheid, berijdbaarheid, chemische bodemvruchtbaarheid, bewortelbaarheid en vochtleverend vermogen. Bij te hoge grondwaterstanden in het voorjaar is de bodem te nat om voorjaarswerkzaamheden, zoals bemesten, zaai klaar maken en inzaaien, te verrichten. Te natte omstandigheden vertragen de voorjaarsgroei van het gewas en bij grasland treden vertrappingsverliezen op. In het najaar kunnen hoge grondwaterstanden het oogsten van gewassen bemoeilijken. In perioden met weinig neerslag moet de vochtvoorraad in de bodem voldoende te zijn om de plant van voldoende vocht te voorzien. Bij een tekort treedt er groeivertraging op. De geschiktheidskaart is met name gebaseerd op verlaagde opbrengsten als gevolge van vochttekort en wateroverlast.

 • Categories  

  De kaart met de zuurgraad in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. De zuurgraad of pH is bodemkenmerk, dat vooral wordt bepaald door het moedermateriaal, de bodemvormende processen in het verleden en het grondgebruik. De pH is van invloed op de chemische bodemvruchtbaarheid en op de bewortelbaarheid van het bodemprofiel. De pH in de toplaag van zandgronden zal onder natuurlijke omstandigheden geleidelijk dalen. In agrarische gebieden wordt dit tegengegaan door bemesting met kalk.

 • Categories  

  De kaart met het organische stofgehalte in de toplaag van de bodem (de bovenste twintig centimeter) is gemaakt door Alterra Wageningen. Organische stof in de bodem is grotendeels afkomstig van planten en plantenwortels en voor een klein deel van dierlijke organismen. Organische stof in de bodem is belangrijk voor de binding van voedingstoffen en bodemvocht, de structuurvorming, bodemorganismen, bodemvruchtbaarheid en bewortelbaarheid van het bodemprofiel. Doel van vervaardiging: Kaart van Alterra Wageningen om te helpen bij keuze van landgebruik