From 1 - 10 / 27
 • Categories  

  Na publicatie van Freshem Zeeland in 2017 is een toename waargenomen in het aantal grondwateronttrekkingen in Zeeland. Freshem geeft daarentegen enkel inzicht in de aanwezigheid van zoetwater lenzen, en geen directe informatie over de mate van geschiktheid van grondwateronttrekkingen. Een GIS-analyse waarin Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn gecombineerd is ontwikkeld en resulteert in een geschiktheidstool voor grondwateronttrekkingen. Voor iedere dataset zijn afzonderlijke geschiktheidsfactoren opgesteld. Per 0.5 meter in de ondergrond is voor iedere cel (50x50 meter) de geschiktheidsfactor berekend, door de afzonderlijke factoren te vermenigvuldigen met een gewicht. Voor Freshem, GeoTOP en relatieve infiltratie zijn de gewichten respectievelijk 0.5, 0.4 en 0.1. De som resulteert in de geschiktheidsfactor voor grondwateronttrekking. Het doel van de geschiktheidstool is het ontwikkelen van een tool waarin beschikbaarheid van zoet water wordt gekoppeld aan factoren die van invloed zijn op de onttrekking van dit water. De volgende factoren zijn gebruikt: 1. Freshem Zeeland: De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. GeoTOP: De driedimensionale verdeling van de lithologie met een horizontale resolutie van 100*100 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 3. Infiltratie. Grid met relatieve waarde zoete belvorming, op basis van een afhankelijkheid van afstand uit de kust, maaiveldshoogteligging en dikte van de deklaag

 • Categories  

  De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden is een kaart met daarop een totaaloverzicht van grotere en kleinere aardkundig interessante gebieden en elementen in Zeeland. Deze gebieden zijn interessant vanwege landschapsvorm/ontstaansgeschiedenis, bodemtype, actuele vormingsprocessen of de bijzondere geologie. De Signaleringskaart aardkundig waardevolle gebieden vormt de basis van provinciale selectie op de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart. Op de Signaleringskaart Aardkundige waardevolle gebieden staan echter ook gebieden die niet in de provinciale selectie van aardkundig waardevolle gebieden zijn opgenomen maar wel een duidelijk aardkundige en landschappelijke betekenis hebben.

 • Categories    

  Bodemkaart Walcheren (1947) door Bennema

 • Categories  

  Dit bestand bevat de drie dimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. De 3D-bestanden die FRESHEM heeft opgeleverd, kunnen gevisualiseerd worden in iMOD. Dit is een open source door Deltares ontwikkelde grafische user-interface die o.a. het interactief geo-modelleren van de ondergrond faciliteert. Met iMOD kunnen eenvoudig kaarten, dwarsprofielen en 3D beelden gemaakt worden van de FRESHEM resultaten. De executables van iMOD kunnen gratis worden opgevraagd via de website: https://oss.deltares.nl/web/iMOD/get-started De handleiding van iMOD kan hier gevonden worden: https://oss.deltares.nl/web/iMOD/user-manual Het maken van dwarsprofielen wordt toegelicht in paragraaf 7.1 en het maken van 3D figuren in paragraaf 7.3.

 • Categories  

  In oktober 2014 is in opdracht van de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Het Rijk (Deltafonds), Evides, waterschap Scheldestromen, ZLTO, de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie en de Zeeuwse gemeenten het onderzoeksprogramma FRESHEM Zeeland gestart (FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey in the Province of Zeeland). De uitvoerende kennispartijen Deltares, TNO en het Duitse Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) dragen bij voor het onderzoeksaspect van het programma en de wetenschappelijke producten. Het doel van FRESHEM Zeeland is het ontwikkelen van een aanpak voor het produceren van een driedimensionale chlorideverdeling van het grondwater in de Provincie Zeeland met behulp van elektromagnetische helikoptermetingen (HEM). In deze aanpak wordt gebruik gemaakt van reeds beschikbare informatie over de geologie en kennis van het grondwatersysteem. Het resultaat bestaat uit 3 delen: 1. 3D resultaat. De driedimensionale verdeling van de chlorideconcentratie van het grondwater met een horizontale resolutie van 50*50 m2 en een verticale resolutie van 0.5 m. 2. 2D resultaat. Voor elke vlieglijn een profiel van de chlorideconcentratie met een horizontale resolutie van (ongeveer) 4 meter. 3. Grensvlakkenkaarten. Voor de grenzen 150, 300, 1000, 1500, 3000 en 10000 mg Cl/l is de diepte van het grensvlak bepaald ten opzichte van NAP en maaiveld.

 • Categories  

  Dit gridbestand (met celgrootte 25x25 m) geeft voor geheel Nederland in vijf klassen informatie over het risico op ondergrondverdichting in relatie tot het landgebruik. Een gezonde bodem bestaat uit vaste bestanddelen en voldoende poriën. Deze poriën zijn belangrijk voor transport van lucht en water door de bodem en voor plantenwortels. Bij bodemverdichting, bijvoorbeeld door te hoge wiellasten, vermindert het poriënvolume. Bij een te sterke bodemverdichting zal de doorlatendheid en het vochtbergend vermogen van de bodem afnemen. Dit kan tot wateroverlast (bijvoorbeeld plasvorming) leiden en tot oppervlakkige afstroming, piekbelasting bij poldergemalen en tot inundatie van laag gelegen gronden. Ook is er meer kans op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Een verdichte bodem is niet of moeilijk bewortelbaar, waardoor de gewasopbrengst afneemt.

 • Categories  

  Voor de grenzen 150, 300, 1000, 1500, 3000 en 10000 mg Cl/l is de diepte van het grensvlak bepaald ten opzichte van NAP en maaiveld.

 • Categories  

  Dit bestand bevat het 2D resultaat van FRESHEM Zeeland. Voor elke vlieglijn is een profiel van de chlorideconcentratie beschikbaar met een horizontale resolutie van (ongeveer) 4 meter.

 • Categories  

  Verdachte locatie o.g.v. historisch bodembestand

 • Categories  

  locaties van onderzochte of te onderzoeken bodemverontreining. Inclusief gesaneerde locaties en locaties waaruit onderzoek is gebleken dat er géén sprake is van verontreiniging (vlakken)