From 1 - 10 / 15
 • Categories  

  Te beschermen gebieden uit oogpunt van drinkwaterwinning. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (GEONAM_GRDWTRBSHGBDVLK).

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai spoor Lden-kaart 2016

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2017. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (GEONAM_GLDCNTVRKLDNVLK).

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2022.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lnight-kaart 2017. Nota bene: Het ID in de Bron Identificatie verwijst naar het bronbestand (geonam_gldcntvrklngvlk).

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lden-kaart 2012.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai spoor Lnight-kaart 2016

 • Categories  

  De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie.

 • Categories  

  EU-richtlijn omgevingslawaai Lnight-kaart 2022.

 • Categories  

  Omgevingslawaai provinciale wegen Lden-kaart 2022.