From 1 - 6 / 6
 • Categories  

  Begrenzing van de grondwaterlichamen in het Scheldestroomgebied. Deze zijn onderdeel van het door het Informatiehuis Water samengestelde landelijke bestand.

 • Categories  

  Alle bestaande en verdwenen dijken van Zeeland geïnventariseerd door Bas Chamuleau. Deze data is in ontwikkeling en wordt continue bijgewerkt.

 • Categories  

  GIS-bestand met de begrenzingen van de peilgebieden en peilbesluiten alsmede thematische informatie: oppervlak, coderingen peilgebieden, afvoergebieden, namen afvoergebieden, gebied, zomer- en winterpeil, naam peilbesluit, datum vaststelling- en goedkeuring

 • Categories  

  Begrenzing van de oppervlakte waterlichamen in het Scheldestroomgebied. Deze zijn onderdeel van het door het Informatiehuis Water samengestelde landelijke bestand.

 • Categories  

  Bebouwdekom in gevolge van wegenverkeerswet van de Gemeenten op basis luchtfoto

 • Categories  

  De bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, geeft ruimtelijke informatie over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte. Met grondwatertrappen (Gt's) wordt informatie gegeven over het grondwaterstandsverloop via het traject van de Gemiddeld Hoogste Grondwatertstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG). Versie 2006 onderscheidt zich van de eerdere versie doordat aan de kaartvlakken met veengronden in de omgeving van de oostelijke zandgronden informatie is toegevoegd over de actualiteit. De informatie over deze veenvlakken is beschikbaar gekomen bij de zgn. Veenkartering die bij ca. 100 000 ha is uitgevoerd. Hierbij werd per kaartvlak nagegaan of er nu nog sprake is van een veengrond.Bij deze quick scan zijn de vlakken met verouderde informatie niet opnieuw gekarteerd. De bodemkundige informatie op de bodemkaart heeft betrekking op de aard en samenstelling van de bovengrond (grondsoort) met een verdere onderverdeling naar bodemvorming, veensoort, afwijkende lagen in het profiel, aanwezigheid van kalk en verstoringen door vergraving en egalisatie.