From 1 - 10 / 27
 • Categories    

  Deze kaartbijlage geeft de ligging aan van de niet-primaire (regionale) waterkering Waterdunen als bedoeld in artikel 3.1 van de Omgevingsverordening Zeeland. In dat artikel zijn voor de regionale waterkering normen (omgevingswaarden) voor de waterveiligheid gesteld. Zie verder de toelichting bij artikel 3.1 in de omgevingsverordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#chp_3__subchp_3.1__subsec_3.1.1__art_3.1 Artikelgewijze toelichting: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#artrecital__div_3__div_3.1__div_3.1.1__content_3.1 Bijlage: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#cmp_XIII

 • Categories  

  Het gebied dat in beslag wordt genomen door een regionale waterkering.

 • Categories  

  Verkeerstellingen uit 2020, 2021 en 2022 (auto, fiets, landbouw)

 • Categories    

  Deze kaartbijlage geeft de ligging aan van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang (peildatum 2018) als bedoeld in artikelen 5.8 + 5.36 van de Omgevingsverordening Zeeland. Zie verder de toelichting bij artikelen 5.8 + 5,36 in de omgevingsverordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#chp_5__subchp_5.1__subsec_5.1.3__art_5.8 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#chp_5__subchp_5.1__subsec_5.1.10__art_5.36 Artikelgewijze toelichting: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#artrecital__div_5__div_5.1__div_5.1.3__content_5.8 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#artrecital__div_5__div_5.1__div_5.1.10__content_5.36 Bijlage: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2?#cmp_VII

 • Categories    

  Deze kaartbijlage geeft de ligging aan van de niet-primaire (regionale) waterkeringen als bedoeld in artikel 3.1 van de Omgevingsverordening Zeeland. In dat artikel zijn voor de regionale waterkeringen normen (omgevingswaarden) voor de waterveiligheid gesteld. Daarnaast is de onderverdeling in de categorieën regionale waterkeringen A, B en C weergegeven. Voor categorie B zijn ondergrenzen voor de kruinhoogte aangegeven, zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 3 van de omgevingsverordening. Zie verder de toelichting bij artikel 3.1 in de omgevingsverordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#chp_3__subchp_3.1 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#artrecital__div_3__div_3.1__div_3.1.1 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2?#cmp_XIII

 • Categories  

  De Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) geven een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) liggen. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in de basisbestanden vastgelegd zoals normering. Bij de Kreekraksluizen, Perkpolder en sluizencomplex Terneuzen zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot regionaal en primair stelsel van waterkeringen. Het is nog onduidelijk of en wanneer en hoe Rijkswaterstaat deze wijzigingen overneemt in hun legger. De primaire waterkeringen langs de Westerschelde bij Vlissingen-Oost, alsmede de strekdammen van de Schelphoek zitten wel in onze kaartlaag van primaire waterkeringen. Deze zitten echter niet in de kaartlaag van Rijkswaterstaat zelf. Deze keringen zijn echter wel opgenomen in de legger van Waterschap Scheldestromen.

 • Categories  

  Het gebied dat in beslag wordt genomen door een regionale waterkering. De kaartlaag geeft de door de provincie via de Omgevingsverordening Zeeland 2018 (bijlage 8 regionale waterkeringen - stelsel - normen) aangewezen binnendijken met een waterstaatkundige functie weer. Binnendijken met een dergelijke functie worden regionale keringen genoemd. Binnen het stelsel van regionale keringen wordt onderscheid gemaakt tussen “natte” en “droge” regionale keringen. Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door “natte” regionale keringen die door Rijkswaterstaat zijn aangewezen; deze liggen langs het Kanaal Gent-Terneuzen en het Antwerps Kanaalpand.

 • Categories  

  Hectometrering provinciale wegen. Ter verduidelijking van de kaart op Geoweb, geeft de hectometrering weer.

 • Categories    

  Dit werkingsgebied geeft de ligging aan van de niet-primaire (regionale) waterkeringen als bedoeld in artikel 3.1 van de Omgevingsverordening Zeeland. In dat artikel zijn voor de regionale waterkeringen normen (omgevingswaarden) voor de waterveiligheid gesteld. Zie verder de toelichting bij artikel 3.1 in de omgevingsverordening: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#chp_3__subchp_3.1 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR709135/2#artrecital__div_3__div_3.1__div_3.1.1 *Er is een aparte metadata record voor bijlage XIII Regionale Waterkeringen. Daarin is de onderverdeling in de categorieën regionale waterkeringen A, B en C weergegeven. https://dataportaal.zeeland.nl/dataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/c7961d64-d5cc-4727-861c-fce59337acad

 • Categories  

  Verkeersintensiteiten hoofdwegen Zeeland.