From 1 - 8 / 8
 • Categories  

  De Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen (NBPW) geven een landelijk overzicht waar alle primaire waterkeringen (zowel dijken, dammen en duinen, als ook kunstwerken) liggen. Naast de ligging is een aantal andere kenmerken in de basisbestanden vastgelegd zoals normering. Bij de Kreekraksluizen, Perkpolder en sluizencomplex Terneuzen zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot regionaal en primair stelsel van waterkeringen. Het is nog onduidelijk of en wanneer en hoe Rijkswaterstaat deze wijzigingen overneemt in hun legger. De primaire waterkeringen langs de Westerschelde bij Vlissingen-Oost, alsmede de strekdammen van de Schelphoek zitten wel in onze kaartlaag van primaire waterkeringen. Deze zitten echter niet in de kaartlaag van Rijkswaterstaat zelf. Deze keringen zijn echter wel opgenomen in de legger van Waterschap Scheldestromen.

 • Categories    

  Begrenzing provinciale wegen o.b.v. percelen

 • Categories    

  Het gebied dat in beslag wordt genomen door een regionale waterkering.

 • Categories  

  Verkeersintensiteiten hoofdwegen Zeeland.

 • Categories    

  Hectometrering provinciale wegen. Ter verduidelijking van de kaart op Geoweb, geeft de hectometrering weer.

 • Categories  

  Meetlocaties middels detectielussen.

 • Categories  

  Locatie van de rioleringen in de gemeente Tholen.

 • Categories  

  Alle landschappelijke en cultuurhistorische lijnelementen van Provinciaal belang: Deltawerken en overige grote ingenieurswerken zoals de Zeelandbrug, deltadijken, binnendijken, muraltmuurtjes, Atlantikwall, Landfront Vlissingen, Staats Spaanse Linies, duinbeken, houtwallen en elzenmeten in de Kop van Schouwen en herkenbare overgangen naar kleinschalige dekzandlandschappen in Zeeuws-Vlaanderen.