From 1 - 10 / 23
 • Categories  

  Monitoring Flora: 2013 Stinzenflora Manteling van Walcheren T0

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Groote Gat 2010

 • Categories  

  Kartering van habitats Kop van Schouwen 2020

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Manteling van Walcheren 2013

 • Categories  

  In het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water heeft de provincie in nauwe samenwerking met het waterschap en in overleg met de stakeholders deze 1e versie van de verkenningenkaart voor regionale watergebruikers uitgewerkt. De kaart bestaat uit drie delen. - De huidige situatie qua zoetwaterbeschikbaarheid. - Een beeld van lopende verkenningen gericht op aanvullende mogelijkheden. Binnen het Zeeuws Deltaplan Zoet Water worden deze verkenningen verder uitgewerkt. - Een overzicht van de projecten in het kader van de Proeftuin Zoet Water. Deze kaart is een 'levend' instrument: Zodra meer informatie bekend is, wordt de kaart hiermee bijgewerkt. De kaart is een bundeling van beschikbare informatie, maar vervangt niet de officiële kaarten die bij de provinciale verordening of waterschapskeur horen.

 • Categories    

  In dit bestand worden de zeehondentellingen ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in Gewone zeehonden en Grijze zeehonden

 • Categories  

  De Zeeuwse Bosvisie: zoekgebieden kaart. Deze kaart bevat 12 geïdentificeerde ‘zoekgebieden’ die kansen bieden voor de aanleg van nieuw bos en houtige landschapselementen. Voor elk van die gebieden geldt nadrukkelijk dat nader ontwerpend onderzoek naar locatie, schaal, functie en samenstelling noodzakelijk is. De kaart is onderdeel van 'de Zeeuwse Bosvisie de ontwikkeling van bos en houtige landschapselementen in Zeeland', 10 november 2020

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Yerseke en Kapelse Moer 2010

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Kop van Schouwen buiten N2000, 2020

 • Categories  

  Kartering van habitattypen Kop van Schouwen 2020